SMB-Instrumentet

SMB-instrumentet er en helt ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Finansieringsinstrumentet, som er skreddersydd små- og mellomstore bedrifter, skal bidra til at innovative forretningskonsepter når markedet og retter seg mot innovative SMB’er med internasjonale ambisjoner. Ordningen er åpen for SMB’er som søker alene eller som et konsortium bestående av flere SMB’er.

Støttemulighet
Tematisk er SMB-instrumentet koblet til spesielle SMB-utlysninger innen Samfunnsutfordringer og Konkurransedyktig Næringsliv og har et totalbudsjett på €3,5 milliarder. Som en SMB, kan du søke om støtte til tre forskjellige faser, som hver representerer et stadium i innovasjonsprosessen. Se vår detaljerte oversikt over SMB-Instrumentet, her kan du se de forskjellige utlysninger for 2014/2015, budsjettfordeling, søknadsfrister samt antallet av prosjekter EU forventer å finansiere. Overview of the Dedicated SME-Instrument

Fase I: Støtte til konseptutvikling og forundersøkelse av innovasjons idéens kommersielle og tekniske potensial. Studien munner ut i en forretningsplan, som også må presentere planer for fase II. EU-støtten for denne startfasen er €50.000 og en prosjektvarighet på 6 måneder.

Fase II: Støtte til prototyputvikling, oppskalering av prototyper, demonstrasjonsaktiviteter som testing, IPR og markedsanalyser. Støttemuligheten er i størrelsesorden €0,5 til 2,5 millioner. EU dekker 70% av prosjektkostnadene og prosjektvarighet er typisk mellom 12-24 måneder.

Fase III:Den siste fase innebærer endelig markedsforberedelse og kommersialisering av innovasjonsprosjektet. I denne fase tilbydes ingen direkte finansiell støtte, men bistand i form av tilgang til nettverk, veiledning, coaching, etc. Dette kan omfatte utarbeidelse av patentsøknader eller møter med potensielle långivere og / eller investorer.

Typisk vil de fleste SMB’er starte med den første Fasen, men det er ikke er krav at fasene skal gjennomføres trinnvis. For eksempel vil det være mulig å starte direkte i Fase II. Spesielt for konsortier vil det være relevant å komme inn i Fase II, da disse ofte kan ha en mer utviklet prosjektidé.

Fra juni 2014 vil det være løpende søknadsfrister til SMB-instrument, med kvartalsvis ‘cut-off dates’.

Fra juni måned 2014 vil det være løbende ansøgningsfrist til SMV-Instrumentet, med kvartalsvise cut-off dates.

Nordic Innovators har god erfaring med denne type søknader og kan assistere i alle aspekter av søknadsprosessen. Ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk.og hør hvordan vi kan bidra til å realisere ditt innovasjonsprosjekt.


Program hjemmeside: SME-Instrumentet