Søknadsprosess

Forberedelse og utvikling av FoU-prosjekter er tidkrevende og innebærer krevende prosesser som ofte går på bekostning av organisasjonens kjernevirksomhet. Selv om du har den beste prosjektidé, er dette ikke nok. Uten den nødvendige kunnskap, er det nesten umulig å gå fra en gode prosjektidé til en komplett og støtteverdig søknad.

Hos Nordic Innovators frigjør vi våre kunders interne ressurser slik at de kan fokusere på de faktiske forsknings-, utviklings- og innovasjonsoppgavene – organisasjonens kjerne-forretning.

Man kan søke om finansiering og innovasjonsmidler fra flere nasjonale og europeiske støtteprogrammer over en lengre tidsperiode, til ulike tematiskeområder, prosjektfaser og aktiviteter. Enten du representerer en bedrift, en forskningsinstitusjon eller en offentlig institusjon, besitter vi kunnskapen og erfaringen til å identifisere de beste støtteprogrammer og utvikle suksessfulle søknader til dine forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre konsulenter kjenner de forskjellige krav og betingelser på tvers av europeiske finansieringsordninger og er genuint opptatt av å gi bistand gjennom hele søknadsprosessen.

Hvordan samarbeide med oss?

Et samarbeid med os gir deg økt kompetanse og optimaliserer dine muligheter for å oppnå støtte til dine prosjekter, hvor vi bruker vår utstrakte kunnskap og erfaring med internasjonale støtteordninger til å skape suksess for våre kunder. Vår samarbeidsplattform har fokus på høy kvalitet og fleksibilitet, utgangspunktet er enten et fult kundeprosjekt som vi kaller FundIT eller en FundIT-assistanse hvor vi assisterer i forhold til en predefinert ramme:

Med den fulle FundIT-modell får du:
   
 • Vi påtar oss rollen som prosjektleder i søknadsfasen og tar det fulle ansvar for utviklingen av søknaden, likeledes som vi garanterer for at søknaden innsendes til tiden og i en høy kvalitet med store sjanser for suksess.
 • Vi formulerer, uten ekstra kostnader, en søknad om prosjektetableringsstøtte (PES2020) hvis relevant.
 • Vi sikrer full prosjektvalidering og konseptutvikling så konseptet matcher den spesifikke utlysning og program, og hvis nødvendig gjennomføres en pre-validering hos relevant bevillingsmyndighet samt intern teknologivalidering.
 • Vi utvikler en gjennomarbeidet søknad, inkludert tekniske seksjoner, implementeringstilgang og prosjektorganisasjon, arbeidspakkebeskrivelser, forretningsplan, IPR strategi, eventuelle vedlegg osv.
 • Vi gjennomfører løpende tilpasninger av prosjektkonsept og forretningsmodell, rekrutterer de beste partnere til prosjektet, koordinerer input og ikke minst sikrer høy kvalitetskontroll, interne reviews og endelig innlevering.
 
Med et fult kundeprosjekt (FundIT) ivaretar vi hele søknadsprosessen slik at du kan fastholde fokus på den daglige drift og din organisasjons kjerneaktiviteter – du skal bare gi input til innholdet. Vi følger en robust og utprøvd søknadsmetodikk som med stor suksess har blitt brukt i mer enn ti år på tvers av nasjonale finansieringsordninger og i EUs tre siste rammeprogrammer.

Med FundIT-assistanse får du:
   
 • Vi assisterer i forhold til ditt konkrete behov hvor du selv har ansvaret for innsendelse og progresjon av arbeidet med søknaden.
 • Avhengig av rammes størrelse er vi i stand til å assistere – alt fra en eller flere gjennomlesninger av søknaden til egentlig styring av søknadsprosessen hvor vi ut-delegerer oppgaver, koordinerer, sammenskriver tekst, forfatter tekst til ulike seksjoner osv.
 
Denne fleksible modell velges ofte av klienter som besitter interne kompetanser og ressursene til å skrive, og har kapasiteten til å sikre at søknaden blir innlevert til tiden. Uansett rammens størrelse sørger vi alltid for en profesjonell rådgivning og assistanse.

Alt arbeid i forbindelse med vurdering av støttemuligheter (Grant Scan) til våre klienters prosjekter, utvikling av prosjektetableringsstøtte (PES2020), oppfølging etter innlevert søknad og orientering om nye støttemuligheter, er uansett samarbeidsmodell kundens merverdi som vi ikke tar betalt for.

Ta kontakt med Kenneth Junge Hermansen på +45 3120 5538 eller skriv en e-post til kjh@nordicinnovators.dk og få en uformell samtale om du mangler ressurser som kan dedikeres til en FoU-søknad eller har behov for strategisk rådgivning omkring de ulike støtteordninger.